042 854 034
info@ckthartloei.com

foto1

foto1

foto1

foto1

foto1โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุ

รายละเอียด

โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านอาสาสมัคร กศน. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รายละเอียด

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

รายละเอียด

กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติฯลฯ

รายละเอียด
 • นายก
 • ปลัด

แผนงาน

Login Form

000014428
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
39
39
280
13757
1012
1188
14428

เทศบาลธาตุ 34.204.175.38
เทศบาลธาตุ

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพฯ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ค่าธรรมเนียม การชำระภาษี เทศบาลตำบลธาตุ (5 มิ.ย. 62)  
 ประกาศจากงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลธาตุ เรื่องออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
      คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
      อัครราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารได้เลยค่ะ  (18 เม.ย. 62)  
 ประชาสัมพันธ์นะค่ะ เหล่ากาชาดจังหวัดเลยร่วมกับโรงพยาบาลเลย จะออกหน่วยรับบริจาคโลหิต. ณ ศาลาประชาคมอำเภอเชียงคาน
      จังหวัดเลย ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป มาร่วมบริจาคกันนะค่ะ (8 ก.พ. 62)  
 ประกาศ จากสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน เรื่อง ให้ไปรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีคืน ไปรับการติดต่อรับคืนที่ สำนักงานที่ดิน
      จังหวัดเลย สาขาเชียงคาน ภายในกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับคืน
      (17 ต.ค.  61)  
 ประกาศ ให้ทหารกองเกินที่มีอายุย่างเข้ายี่สิบเอ็ดปี บุคคลที่เกิดในปีฉลู พ.ศ.2541 ไปแสดงตนรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
       ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2561 ในเวลาราชการ (1 ต.ค.  61)  
 ระกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน มีความประสงค์จะปฏิบัติงานออกหน่วยรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2561
       ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-13.00 น. ณ วัดพระธาตุ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย (1 ต.ค. 61) 
 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน มีความประสงค์จะปฏิบัติงานออกหน่วยรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ประจำเดือน กันยายน 2561 
       ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-13.00 น. ณ วัดพระธาตุ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย (3 ก.ย. 61) 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27 พ.ย. 2560)
 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2564 (27 พ.ย. 2560)

 การประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม
       กรณีที่ 1 สำหรับผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งเป็นบุคคลที่เกิดก่อน วันที่ 2 กันยายน 2502
      ให้มาลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561
      กรณีที่ 2 ผู้สูงอายุที่มี อายุครบ 60ปี บริบูรณ์ เกิดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2501 (ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
      และคนที่ย้ายเข้ามาใหม่) ให้มาลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561
      กรณีที่ 3 สำหรับผู้สูงอายุที่เกิดวันที่ 2 กันยายน 2502 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2502 ให้มาลงทะเบียน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2561
      เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมา
      1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
      2.สำเนาทะเบียนบ้าน
      3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ  
สรุปแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการรับลงทะเบียน
      ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2561 เพื่อจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2562

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
 4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ เรื่อง วันที่ประกาศ ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาโท บ้านผาพอด หมู่ 6
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19 ก.ค. 2562 200,000.00
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาซ่าว-เหล่ากกงิ้ว บ้านห้วยพอด หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ก.ค. 2562 400,000.00   
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนบ้านน้อย-เหล่าโพน บ้านธาตุ หมู่ 1,16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ก.ค. 2562 200,000.00   
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกโรงแป้ง-ห้วยเมี่ยง บ้านธาตุ หมู่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077043448) 19 ก.ค. 2562  200,000.00   
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาใหญ่ บ้านธาตุ หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2562  200,000.00  
  จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ลงหินคลุกสายนาน้อย-ภูนกกก บ้านห้วยพอด หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2562 300,000.00
  จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ลงหินคลุกสายภูตีนเป็ด บ้านสงเปือย หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ค. 2562 200,000.00   
  จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ลงหินคลุกสายห้วยอาลัย แยกห้วยน้ำขุ่น บ้านโนนภูทอง หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    18 ก.ค. 2562 200,000.00   
  จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ลงหินคลุกสายซำไฮ บ้านโนนภูทอง หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ค.  2562 150,000.00   
  จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ลงหินคลุกสายหนองป่าหยาบ บ้านน้ำอ้อม หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ก.ค. 2562 150,000.00
  จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ลงหินคลุกสายห้วยเฮี้ย บ้านธาตุ หมู่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ก.ค. 2562 200,000.00
  จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ลงหินคลุกสายชำกกกอกตอนบน บ้านผากลางดง หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2562 150,000.00
  จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ลงหินคลุกสายซำกกกอกตอนล่าง บ้านผากลางดง หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2562 150,000.00
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านโนนภูทอง หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2562  200,000.00   
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองนาจาน บ้านธาตุพัมนา หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ก.ค. 2562  200,000.00   
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้าน บ้านพรหมมานุสรณ์ หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ก.ค. 2562 200,000.00
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกฐิน บ้านห้วยหินซา หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ก.ค. 2562 200,000.00   
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบต.เก่า-หนองน้ำสร้าง บ้านธาตุหมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ก.ค. 2562 200,000.00 
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าจำปา-นาหนองควาย บ้านธาตุ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ก.ค. 2562 200,000.00   
  จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายไทยรัฐ-ภูกอย บ้านธาตุ หมู่ 1,16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2562  450,000.00   
  จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทรัพย์เจริญ บ้านธาตุ หมู่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ก.ค. 2562  200,000.00   
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหายโศก บ้านสงเปือย หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ก.ค. 2562 150,000.00
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มน้อย บ้านสงเปือย หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ก.ค. 2562  150,000.00   
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายวัด-บ้านลุงดาว) บ้านสงเปือย หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ก.ค. 2562  200,000.00   
ประกวดราคาจ้างโครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลนในการจัดหารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เม.ย. 2562 594,000.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายกฐิน หมู่ที่ 3 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
26 ธ.ค. 2561 300,900.00
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ  6 ตัน ปริมาณ
กระบอกสูงไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ธ.ค. 2561 2,400,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร
บ้านธาตุ หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 พ.ย. 2561 600,000.00
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายไทยรัฐ-ภูกอย บ้านธาตุ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ต.ค. 2561 140,000.00
ประกวดราคาจ้างโครงการสงเคราะห์เด็กขาดแคลนในการจัดหา รถรับส่งเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลธาตุ ภาคเรียนที่ 2/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ต.ค. 2561 660,000.00
จ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารชั่วคราวโรงเรียนเทศบาลตำบลธาตุ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10 ก.ย. 2561  146,000.00 
จ้างอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลธาตุประจำเดือน สิงหาคม
2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 31 ก.ค. 2561  105,600.00  
         
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
taลำดับ เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

1.

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า
170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
29 พ.ย. 2561 2,400,000.00

2.

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงกรปรับปรุงระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านธาตุ หมู่ที่ 16
8 พ.ย. 2561 600,000.00

3.

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการสงเคราะห์เด็กขาดแคลนในการจัดหารถรับส่งเด็ก
นักเรียน โรงเรียนเทศบาลธาตุ ภาคเรียนที่ 2/2561
04 ต.ค. 2561 660,000.00
         
         
         
แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างทั้งหมด 
ลำดับ เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

1.

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 
6 ตัน ปริมาณกระบอกสูบน้ำไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือมีกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 
จำนวน 1 คัน
4 ธ.ค. 2561 2,400,000.00  

2.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร 
บ้านธาตุ หมู่ที่ 16
08 พ.ย. 2561 600,000.00  

3.

โครงการสงเคราะห์เด็กขาดแคลนในการจัดหารถรับ-ส่งเด็ก
นักเรียน โรงเรียนเทศบาลธาตุ ภาคเรียนที่ 2/2561
03 ต.ค. 2561 660,000.00

4.

โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค สำนักงาน
เทศบาลตำบลธาตุ หมู่ที่ 16
24 เม.ย. 2561 268,000.00
5. จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลธาตุ
ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2561  102,060.00   
6. ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที. ชนิดกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียน
สพฐ. ในเขตตำบลธาตุ จำนวน 7 แห่ง ในช่วงปิดภาคเรียนที่
2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 07 มี.ค. 2561 179,171.84   
         
  ตารางแสดงวงเงินประมาณทั้งหมด
ลำดับ เรื่อง วันที่ประกาศ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
  จ้างจัดทำป้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ส.ค. 2562
  ซื้อจัดซื้อผ้าสีฟ้าและพานดอกไม้สีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ส.ค. 2562   
  ซื้อจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า (อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ส.ค. 2562  
  จ้างเปลี่ยนสารเครื่องกรองน้ำโรงเรียนเทศบาลธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2562   
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำกองการศึกษา จำนวน 7 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
6 ส.ค. 2562
  จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 ส.ค. 2562  
  จ้างจ้างซ่อมแซมรถส่วนกลางสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุ จำนวน 2 คัน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2 ส.ค. 2562  
  ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ส.ค. 2562
  ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ส.ค. 2562  
  ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน ศพด. ทั้ง 7 แห่งในเขตเทศบาลตำบลธาตุ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 ก.ค. 2562  
  ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการปลูกฝ้ายพื้นเมือง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19 ก.ค. 2562   
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาใหญ่ บ้านธาตุ หมู่ 14
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19 ก.ค. 2562   
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกโรงแป้ง-ห้วยเมี่ยง บ้านธาตุ
หมู่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค.  2562   
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนบ้านน้อย-เหล่าโพน บ้านธาตุ
หมู่ 1,16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
19 ก.ค. 2562   
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาซ่าว-เหล่ากกงิ้ว บ้านห้วยพอด
หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2562   
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาโท บ้านผาพอด หมู่ 6
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19 ก.ค. 2562
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลาแดง บ้านผาพอด หมู่ 6
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19 ก.ค. 2562
  จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ลงหินคลุกสายบ่อเงิน บ้านน้ำอ้อม หมู่ 3
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 ก.ค. 2562
       
       
       
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียน
ขาดแคลนในการจัดหารถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลธาตุ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พ.ค. 2562
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัคซีนเพื่อดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เม.ย. 2562   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ บม 7014 เลย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 2562   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลธาตุวัดอินทราราม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 15 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุวัดสวนธรรมเทวราช ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 15 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2562   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุวัดพระธาตุ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 15 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุวัดอ้อมแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 15 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เม.ย.  2562  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุบ้านสงเปือย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 15 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เม.ย. 2562
10  ประกาศผู้ชนะกาเรสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 15 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เม.ย. 2562
11  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุบ้านผากลางดง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 15 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เม.ย. 2562   
12  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทำคอลัมน์บทความลงนิตยสาร
สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2562   
13  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 27 มี.ค. 2562  
14  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด  21 มี.ค. 2562   
15  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มี.ค. 2562
16  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน ศพด.
ทั้ง 7 แห่งในเขตเทศบาลตำบลธาตุ ประจำเดือนเมษายน2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 21 มี.ค. 2562
17  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที. ชนิดกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียน สพฐ. ในเขตตำบลธาตุ จำนวน 7 แห่ง ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มี.ค. 2562 
18  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลธาตุ ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2562   
19  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลางสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุ จำนวน 2 คั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2562 
20  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2562
21  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการมอบวุฒิบัตรนักเรียนสำเร็จ
การศึกษาระดับอนุบาล ๓, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเทศบาลธาตุ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2562
22  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถสองแถว 6 ล้อ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2562  
       
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

 1. ข่าวรับสมัครงาน
 2. จดหมายข่าว
 3. วารสาร ประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้าง
      ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) (28 ส.ค. 62)
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
      ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง (27 ส.ค. 62)
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2562
      ตำแหน่ง พนักงานขับรถรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตำแหน่ง (7 ส.ค. 62)
 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
       ตำแหน่ง คนงานทั่วไป งานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 ตำแหน่ง (3 เม.ย. 62)   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลธาตุ
       ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลธาตุ (8 มี.ค. 62)  
 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
      สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลธาตุ จำนวน 2 อัตรา กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2562
      ณ สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลธาตุ ในวันและเวลาราชการค่ะ (13 ก.พ.  62)  
 ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลธาตุ
      (ตำแหน่ง คนงานทั่วไป งานธุรการ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลธาตุ) 5 ต.ค.  61 
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะ โดยวิธีีการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้าง
      (ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลธาตุ  (31 ส.ค. 61)
 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

      (ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลธาตุ จำนวน 3 อัตรา) (10 ส.ค. 61)

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลธาตุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (6 ส.ค. 62)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลธาตุ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (28 มิ.ย. 62)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลธาตุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (31 พ.ค. 62)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลธาตุ ประจำเดือน มีนาคม 2562 (19 เม.ย. 62)
 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลธาตุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลธาตุ ประจำเดือน มกราคม 2562 (6 ก.พ. 62)
 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลธาตุ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (10 ม.ค. 62)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลธาตุ ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (6 ธ.ค. 61)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลธาตุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (16 พ.ย. 61)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลธาตุ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (29 ต.ค. 61)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลธาตุ ฉบับที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (3 ก.ย. 61)
 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลธาตุ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (17 ส.ค. 61)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลธาตุ ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (4 ส.ค. 61)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลธาตุ ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (31 ก.ค. 61)  
 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลธาตุ ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม  2561 (16 ก.ค. 61)   
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลธาตุ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (4 ก.ค. 61)